fbpx

CAN DIEN TU

Công Ty Cân A?ia��n Ta�� Hoàng Gia
A?/C: 252/21C3 Pha??m VA?n Chiêu, Ph?�a�?ng 9, Qua?�n Gò Va??p, TP.HCM.
A?ia��n thoa??i: (+84-28) 625 09902 – 0944 344 855
Email: hoanggia@hgvn.com.vn – Website: www.hgvn.com.vn

         a?�La?�P A?a?�T TRa?�M CÂN   

Cân A�ia��n ta�� 200g,Cân A�ia��n ta�� 300g,Cân A�ia��n ta�� 1g,Cân A�ia��n ta�� 100g,Cân A�ia��n ta�� 400g, Cân A�ia��n ta�� 500g,a�� Cân A�ia��n ta�� 600g,a��Cân A�ia��n ta�� 1kg,a��Cân A�ia��n ta�� 800g,a��Cân A�ia��n ta�� 2kg,a��Cân A�ia��n ta�� 3kg,a��Cân A�ia��n ta�� 5kg,a��Cân A�ia��n ta�� 6kg,a��Cân A�ia��n ta�� 8kg,a��Cân A�ia��n ta�� 10kg,a��Cân A�ia��n ta�� 12kg,a��Cân A�ia��n ta�� 15kg,a��Cân A�ia��n ta�� 20kg, Cân A�ia��n ta�� 25kg,a��Cân A�ia��n ta�� 30kg,a��Cân A�ia��n ta�� 50kg,a��Cân A�ia��n ta�� 60kg,a��Cân A�ia��n ta�� 100kg,a��Cân A�ia��n ta�� 120kg,a��Cân A�ia��n ta�� 150kg,a��Cân A�ia��n ta�� 200kg,a��Cân A�ia��n ta�� 300kg,a��Cân A�ia��n ta�� 500kg,a��Cân A�ia��n ta�� 1 ta??n,a��Cân A�ia��n ta�� 2 ta??n,a��Cân A�ia��n ta�� 3 ta??n,a��Cân A�ia��n ta�� 5 ta??n,a��Cân A�ia��n ta�� 10 ta??n,a��Cân A�ia��n ta�� 20 ta??n,a��Cân A�ia��n ta�� 30 ta??n,a��Cân A�ia��n ta�� 50 ta??n,a��Cân A�ia��n ta�� 60 ta??n,a��Cân A�ia��n ta�� 80 ta??n,a��Cân A�ia��n ta�� 100 ta??n,a��Cân A�ia��n ta�� 120 ta??n,a��Cân A�ia��n ta�� 150 ta??n,a��Loadcell 10g,a��Loadcell 20g,a��Loadcell 30g,a��Loadcell 50g,a��Loadcell 100g,a��Loadcell 200g,a��Loadcell 300g,a��Loadcell 500g,a��Loadcell 1kg,a��Loadcell 2kg,a��Loadcell 3kg,a��Loadcell 5kg,a��Loadcell 10kg,a��Loadcell 20kg,Loadcell 30kg,Loadcell 50kg,Loadcell 100kg,Loadcell 150kg,Loadcell 200kg,Loadcell 250kg,Loadcell 300kg,Loadcell 500kg,Loadcell 1000kg,Loadcell 2000kg,Loadcell 5000kg,Loadcell 10000kg,Loadcell 20000kg,Loadcell 25000kg,Loadcell 30000kg,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in: Tin tức and tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bài viết liên quan